Cenník realitných služieb

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

 

VÝŠKA PROVÍZIE:

 

do 100.000 EUR 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)
od 100.001 do 500.000 EUR 4 %  z kúpnej ceny 
od 500.001 do 1 mil. EUR 3 % z kúpnej ceny
 
nad 1 mil. EUR dohodou

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie za sprostredkovanie predaja):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 100 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
Inzerovanie
nehnuteľnosti
2 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 2  / deň.
Obhliadky 300 € / mesačne  Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).
Osobná asistencia  30 € / za každú začatú polhodinu Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 30 € / za každú začatú polhodinu.
Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.
Zabezpečenie dokumentu z úradu/inštitúcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a

3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy 100   Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy 300  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 150  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti    Dohodou, podľa rozsahu požadovaných služieb.
     
Ocenenie nehnuteľnosti/byt       100 € Náhrada nákladov spojená s prípravou odborného vyjadrenia, ktoré sa môže použiť na tieto účely: určenie predajnej ceny nehnuteľnosti, súdne konania, určenie ceny pri vysporiadaní BSM, dedičské konania, konania o vysporiadanie spoluvlastníctva, mimosúdne riešenie sporov. Bratislava a okolie do 20 km.
   
Ocenenie nehnuteľnosti/dom 150 € Náhrada nákladov spojená s prípravou odborného vyjadrenia, ktoré sa môže použiť na tieto účely: určenie predajnej ceny nehnuteľnosti, súdne konania, určenie ceny pri vysporiadaní BSM, dedičské konania, konania o vysporiadanie spoluvlastníctva, mimosúdne riešenie sporov. Bratislava a okolie do 20 km.

PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

Sprostredkovanie prenájmu bytu a cenník doplnkových služieb v rámci služby Nájom plus+

Za sprostredkovanie prenájmu bytu a s tým spojené kľúčové služby prenajímateľ odmenu neplatí. Tá je hradená nájomcom v rámci navýšeného prvého nájomného pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Prenajímateľ si môže individuálne objednať doplnkové realitné služby, ktoré uhrádza podľa nasledovného cenníku:

DOPLNKOVÁ SLUŽBA:

 

ODMENA:

 

Stretnutie s nájomcami krátko po začiatku nájomného vzťahu – stabilizácia nájomného vzťahu 90 €
Asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu 90 €
Zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov 45 € / hod.
 
Upratovanie interiéru bytu  4 € / m²
 
Komunikácia so správcom a vybavovanie požiadaviek správcu 45 € / hod.
 
Zabezpečenie spracovania daňového priznania (daň z príjmov z prenájmu) N/A*
 
Príprava podkladov pre registráciu prenajímateľa na daňovom úrade N/A*
 
Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte 45 € / hod.
 
Kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy 70 €
 
Zabezpečenie odpočtu stavu meračov 90 €
 
Asistencia, komunikácia a vybavovanie bežných požiadaviek nájomca 45 € / hod.
 
Zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení 45 € / hod.
 
Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti 45 € / hod.
 
Zabezpečenie inej agendy súvisiacej s nájmom bytu 45 € / hod.
 
Predbežná kontrola bytu mesiac pred plánovaným odovzdaním (poškodenia /odpočet eng.) 120 €
 
Výjazd k službe uvedenej v tomto cenníku, ak je dodávaná viac ako 15 km a menej ako 30 km od sídla RK – centrum BA 15 €
 
Výjazd k službe uvedenej v tomto cenníku, ak je dodávaná viac ako 30 km a menej ako 50 km od sídla RK – centrum BA 20 €
 
Vyúčtovanie energií a služieb vo vzťahu k nájomcovi 150 €
 
Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov 45 € / hod.
 
Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok alebo ukončenia nájomného vzťahu 45 € / hod.
 
Zabezpečenie cenovej ponuky od dodávateľa vybavenia alebo služby  30 €  / položka  

 

*Službu dodáva partner RK alebo Realitnej únie SR. Cena je orientačná, na požiadanie bude overená je dostupnosť a aktuálna výška. Ak je odmena účtovaná podľa času, účtuje sa pomerne každá začatá štvrťhodina.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu iných nehnuteľností:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 400 EUR.

Tento cenník realitných služieb nadobúda účinnosť 1. 3. 2023.

JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc., konateľ

Porovnaj ponuky

Porovnať