Cenník realitných služieb

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

 

VÝŠKA PROVÍZIE:

 

do 100.000 EUR 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)
od 100.001 do 500.000 EUR 4 %  z kúpnej ceny 
od 500.001 do 1 mil. EUR 3 % z kúpnej ceny
 
nad 1 mil. EUR dohodou

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 400 EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:
Nábor nehnuteľnosti 100 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
Inzerovanie
nehnuteľnosti
2 € / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 2  / deň.
Obhliadky 300 € / mesačne  Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).
Osobná asistencia  30 € / za každú začatú polhodinu Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 30 € / za každú začatú polhodinu.
Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.
Zabezpečenie dokumentu z úradu/inštitúcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a

3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy 100   Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy 300  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy 150  Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti    Dohodou, podľa rozsahu požadovaných služieb.
     
Ocenenie nehnuteľnosti/byt       100 € Náhrada nákladov spojená s prípravou odborného vyjadrenia, ktoré sa môže použiť na tieto účely: určenie predajnej ceny nehnuteľnosti, súdne konania, určenie ceny pri vysporiadaní BSM, dedičské konania, konania o vysporiadanie spoluvlastníctva, mimosúdne riešenie sporov. Bratislava a okolie do 20 km.
   
Ocenenie nehnuteľnosti/dom 150 € Náhrada nákladov spojená s prípravou odborného vyjadrenia, ktoré sa môže použiť na tieto účely: určenie predajnej ceny nehnuteľnosti, súdne konania, určenie ceny pri vysporiadaní BSM, dedičské konania, konania o vysporiadanie spoluvlastníctva, mimosúdne riešenie sporov. Bratislava a okolie do 20 km.

Tento cenník realitných služieb nadobúda účinnosť 1. 11. 2022.

JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc., konateľ

Porovnaj ponuky

Porovnať