KÚPA || AKO NA DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

 • JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc. od JUDr. Mojmír Plavec, PhD., RSc.
 • Daň, Kúpa
 • 0

 V prípade, že ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, zostáva Vám niekoľko dní  na splnenie si daňovej povinnosti.

Zákon rozlišuje tri druhy dane

 1. daň z bytov a nebytových priestorov
 2. daň zo stavieb
 3. daň z pozemkov

 

Kedy vzniká daňová povinnosť

 • vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) domu, bytu, nebytového priestoru alebo pozemku.
 • zaniká 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom vlastníctvo (správa, nájom alebo užívanie) daňovníkovi zanikne.

Správcom dane je obec, resp. mesto, v ktorom územnom obvode sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.

Dobré vedieť:

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  Znamená to, že  sa neprihliada na zmeny, ktoré vzniknú počas tohto obdobia. V praxi to znamená, že ak napr. počas nasledujúceho roku dôjde k zmene pozemku na stavebný, na výšku dane to vplyv nemá.  

 

Dokedy a komu treba podať daňové priznanie

Daňové priznanie musíte podať správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára 2023, podľa právneho stavu k 1.januáru 2023.

Príklad:

Nadobudnutie nehnuteľnosti  Daňové priznanie treba podať
1.1.2022 – 31.12.2022 do 31. 1.2023
od 1.1.2023 do 31.1.2024
Dobré vedieť:

Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

 

Kedy podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Ak ste už priznanie k dani z nehnuteľností urobili hneď po nadobudnutí nehnuteľnosti, existujú 3 situácie, kedy ste povinný podať čiastkové priznanie, kde uvediete len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Urobíte tak v prípade, že:

 1. ste sa stali vlastníkom, správcom, užívateľom či nájomcom ďalšej nehnuteľnosti
 2. nastali zmeny na nehnuteľnosti (výmera, účel využitia)
 3. zanikne vám vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

 

Akú veľkú daň zaplatíte

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným  záväzným  nariadením obec alebo mesto  (každá obec a mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke).

Na základe tejto sadzby následne vypočíta vašu daň.

Výpočet dane z nehnuteľnosti  predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava.

Dobré vedieť:

V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane štyri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesto zaradil do štvrtého pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (napr. na rok 2022 je to 1 eur / m2).

 

Dokedy treba daň zaplatiť

Na rozdiel od dane z príjmu, daň z nehnuteľností neplatíte zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností zaplatíte až po jej vyrubení.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru od správcu dane.

 

Ako vyplniť a podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete:

 1. v papierovej forme

prostredníctvom tlačiva – https://cdn-api.bratislava.sk/strapi-homepage/upload/DZN_priznanie_komplet_tlacivo_def7dde342.pdf, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

 1. v elektronickej forme

prostredníctvom elektronického formulára. Aby ste mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (EID karta) na portáli.

 

Bratislava | 18.1. 2023

Porovnaj ponuky

Porovnať